Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙΙ - Οικονομετρία, Μ-Ω

Sogiakas Basileios

Περιγραφή

Το μάθημα της οικονομετρίας αναφέρεται στη κατανόηση των θεμελιωδών στατιστικών υποδειγμάτων με σκοπό την ανάλυση οικονομικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων. Επιπλέον, μελετάται η μεθοδολογία εκτίμησης των υποδειγμάτων και η οικονομική ερμηνεία των εκτιμητών.


Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις υποθέσεις των υποδειγμάτων, στα σφάλματα εξειδίκευσής τους και στις μεθοδολογίες που εφαρμόζονται για τον έλεγχό τους. Επίσης, εξετάζεται το φαινόμενο των διαρθρωτικών μεταβολών στα γραμμικά υποδείγματα, η ανάλυση χρονολογικών σειρών και η μελέτη των συστημάτων εξισώσεων.


Ώρες Γραφείου: 
Τρίτη: 16.00 - 17.00
Παρασκευή: 18.00 - 19.00 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις