Διοικητική Λογιστική

Δημητράς Αυγουστίνος

Περιγραφή
Το μάθημα έχει ως σκοπό την αναλυτική εξέταση θεμάτων που σχετίζονται με τον προσδιορισμό, τη συγκέντρωση, την ανάλυση, την προετοιμασία και την παρουσίαση λογιστικών πληροφοριών ώστε να χρησιμοποιηθούν από τη διοίκηση μιας οικονομικής μονάδας για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο μέσα στα όρια της οικονομικής μονάδας και για την εξασφάλιση της ορθολογικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων.
Τα θέματα που αναπτύσσονται αφορούν τις έννοιες του κόστους και τις διακρίσεις του, τα σύγχρονα συστήματα κοστολόγησης βάσει των δραστηριοτήτων, την οριακή κοστολόγηση, την ανάλυση κόστους - όγκου δραστηριότητας - κέρδους, τη λήψη βραχυπρόθεσμων αποφάσεων την κατάρτιση, την παρακολούθηση της εκτέλεσης και τον έλεγχο λειτουργικών προϋπολογισμών, τον προσδιορισμό του πρότυπου κόστους και την ανάλυση των αποκλίσεων, τη λογιστική της ευθύνης, τον προσδιορισμό της τιμής και της τιμής εσωτερικής μεταβίβασης.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις