Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία/Κρυπτογραφία και Εφαρμογές ΑΑΠΣ + ΕΥ

Ass. Prof. Giannis F. Marias

Περιγραφή

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία/Κρυπτογραφία και Εφαρμογές ΑΑΠΣ + ΕΥ

Περιεχόμενα μαθήματος

Η διδακτέα ύλη επικεντρώνετε σε βασικά και θεμελιώδη θέματα και αρχές κρυπτογραφίας με έμφαση σε σύγχρονα πεδία εφαρμογής των κρυπτογραφικών κανόνων και συστημάτων. 

Τα περιεχόμενα των διαλέξεων είναι:

Βασικές έννοιες και ορισμοί. Θεωρητική θεμελίωση ασφάλειας κρυπτογραφικών αλγορίθμων. Μέθοδοι και αλγόριθμοι συμμετρικής κρυπτογράφησης (Substitution / Permutation Ciphers, Shift, Affine, Vigenere, Playfair Ciphers, Stream Cipher), . Θεωρητικό υπόβαθρο ασύμμετρης κρυπτογραφίας, θεωρεία Αριθμών. Κρυπτοσυστήματα δημοσίου κλειδιού. Κρυπτογραφία ελλειπτικών καμπυλών. Συστήματα ψηφιακών υπογραφών. Αλγόριθμοι ανταλλαγής κλειδιών. Συναρτήσεις κατακερματισμού και συναρτήσεις κατακερματισμού με κλειδί. Συστήματα διαμειρασμού δεδομενών (Secret Sharing). Commitment Schemes και Zero Knowledge proofs. Oblivious Transfer και Multiparty Computation. BlockChains. Κβαντική Κρυπτογραφία.

Ι. Μαριάς

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις