Στατιστική στην Πληροφορική

Αντώνης Δημάκης

Περιγραφή
Αυτό το εξάμηνο όλες οι διαλέξεις θα γίνουν αποκλειστικά δια ζώσης.

Δοκιμαστικά στην αρχή, θα υπάρξει παράλληλη μετάδοση μέσω της ομάδας του μαθήματος στο Microsoft Teams. Για να μπορέσετε να τις παρακολουθήσετε, παρακαλούμε πρώτα διαβάστε τις οδηγίες εδώ. Ο κωδικός για εγγραφή στην ομάδα του Microsoft Teams είναι: v3ru4j6

 

Στατιστική είναι η επιστήμη που ασχολείται με την συλλογή, σύνοψη, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων με απώτερο σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων, επίτευξη προβλέψεων και λήψη αποφάσεων.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οπτικοποίηση δεδομένων και κατανομών

Περιγραφή κατανομών με αριθμούς

Συσχέτιση δεδομένων και συντελεστής συσχέτισης

Παραγωγή δεδομένων

Κεντρικό οριακό θεώρημα

Κατανομές δειγματοληψίας

Εκτίμηση διαστήματος εμπιστοσύνης μέσης τιμής πληθυσμού

Έλεγχος υπόθεσης μέσης τιμής πληθυσμού

Θέματα συμπερασματολογίας (t διάστημα εμπιστοσύνης και έλεγχος υπόθεσης, σύγκριση δύο πληθυσμών, συμπερασματολογία για την παράμετρο αναλογίας)

Γραμμική παλινδρόμηση και η μέθοδος των

Περισσότερα  
Μέθοδοι διδασκαλίας

Αυτό το εξάμηνο όλες οι διαλέξεις θα γίνουν αποκλειστικά δια ζώσης.

Δοκιμαστικά στην αρχή, θα υπάρξει παράλληλη μετάδοση μέσω της ομάδας του μαθήματος στο Microsoft Teams. Για να μπορέσετε να τις παρακολουθήσετε, παρακαλούμε πρώτα διαβάστε τις οδηγίες εδώ. Ο κωδικός για εγγραφή στην ομάδα του Microsoft Teams είναι: v3ru4j6

Ενότητες

Εβδομάδα 1από 11-10-2021 έως 17-10-2021

Παρακαλώ συμπληρώστε το ανώνυμο ερωτηματολόγιο για χρήση στο μάθημα & εργαστήρια

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις