Κρυπτογραφία και Εφαρμογές - Μερικούς φοίτησης

MARKAKIS EVANGELOS

Περιγραφή
Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών. Βασικές έννοιες και ορισμοί της κρυπτολογίας. Κανόνες Shannon.
Κλασσική (Shift, Affine, Vigenere ciphers) και συμμετρική κρυπτογραφία (DES/3DES, AES), Hash functions: SHA, H-MAC, Birthday attack, Κρυπτοσυστήματα δημοσίου κλειδιού: RSA, El Gamal, Elliptic curves. Ψηφιακές υπογραφές: ElGamal, DSS, One¬-time, Undeniable, Fail-stop Signatures, Διανομή κλειδιών: Blom’s Scheme και Diffie-Hellman, εφαρμογή της κρυπτογραφίας σε ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα, αυθεντικοποίηση, εξουσιοδότηση, Public Key Infrastructure (PKI).

Ημερολόγιο