ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Περιγραφή
214 Μαθηματικά II (Υποχρεωτικό Μάθημα Εαρινού Εξαμήνου)

Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, μερική παράγωγος συνάρτησης, ακρότατα συνάρτησης, καμπύλες στο χώρο,  πολλαπλά  ολοκληρώματα  συνάρτησης,  πολλαπλασιαστές Lagrange.  
Γραμμική  Άλγεβρα: Γραμμικά  συστήματα.  Αλγόριθμος Gauss-Jordan.  Διανυσματικοί  χώροι,  υπόχωροι,  γραμμική ανεξαρτησία,  βάση  και  διάσταση,  ορθοκανονικές  βάσεις,  διαδικασία Gram-Schmidt. Πίνακες,  πράξεις πινάκων,  ανάστροφος  πίνακας,  κλιμακωτή  και  απλή  κλιμακωτή  μορφή,  στοιχειώδεις γραμμομετασχηματισμοί,  γραμμοισοδύναμοι  πίνακες,  γραμμοκανονική  μορφή,  γραμμοχώρος, στηλοχώρος,  βαθμός  πίνακα,  πίνακες  και  γραμμικά  συστήματα.  Ορίζουσες,  αντιστροφή  πινάκων, αντίστροφοι  πίνακες  και  γραμμικά  συστήματα,  κανόνας  του Cramer.  Συντεταγμένες,  αλλαγή  βάσης, ορθογώνιοι  πίνακες.  Τετραγωνικές  μορφές,  συμμετρικοί  πίνακες,  ιδιοτιμές,  ιδιοδιανύσματα, διαγωνοποίηση συμμετρικού πίνακα. Γραμμικές  απεικονίσεις.
Εφαρμογές γραμμικής άλγεβρας.
Ιστοσ
Περισσότερα  

Ανακοινώσεις