Επιστημονικοί Υπολογισμοί

VASSALOS PARIS

Περιγραφή

·        Αριθμητική κινητής υποδιαστολής, σφάλματα στρογγύλευσης και επιρροή αυτών στην ευστάθεια των αλγορίθμων.

·        Αλγόριθμοι για την αποτελεσματική εκτέλεση πολλαπλασιασμού πίνακα με διάνυσμα και πίνακα με πίνακα.

·        Άμεσες και επαναληπτικές μέθοδοι για την αποτελεσματική επίλυση γραμμικών συστημάτων.

·        Αριθμητικές μέθοδοι βελτιστοποίησης.

·        Εύρεση ιδιοτιμών και ιδιαζουσών τιμών (singular values) με άμεσες και επαναληπτικές μεθόδους..

Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Μεταπτυχιακό μάθημα επιλογής του ΜΠΣ "Επιστήμη Υπολογιστών.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις