Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

MARIAS IOANNIS

Περιγραφή

Σκοπός του Μαθήματος

Ένας φοιτητής που θα επιλέξει το προτεινόμενο μάθημα:
• θα αποκτήσει γνώση σε θέματα ασφάλειας δικτύων και υπολογιστών όπως αυτά πραγματεύονται και εξελίσσονται σε διεθνείς οργανισμούς, όπως το ISO/OSI, ITU, IETF και το IEEE, NIST, ETSI
• θα αναπτύξει ικανότητες αντιστοίχησης αναγκών και μέτρων ασφάλειας με μηχανισμούς ασφάλειας δικτύων/υπολογιστών και κρυπτογραφικές τεχνικές
• θα κατανοήσει τις αδυναμίες και τις επιθέσεις σε υπολογιστές και σε όλα τα επίπεδα δικτύωσης, καθώς και των αντιμέτρων που έχουν προταθεί και εφαρμόζονται ευρέως
• θα γνωρίσει τις ανάγκες προστασίας της ιδιωτικότητας στον ιστό και θα διδαχθεί σχετικές τεχνικές ενίσχυσής της
• θα καταλάβει τη λειτουργία και τη σκοπιμότητα των Internet πρωτοκόλλων ασφάλειας, αλλά κυρίως τις αδυναμίες τους και τους τρόπους προστασίας από αυτές
• θα γνωρίσει σύγχρονα θέματα, όπως αρχιτεκτονικές ταυτοποίησης και διαχείρισης εμπιστοσύνης
• θα αναγνωρίσει σύγχρονες απειλές ασφάλειας σε δίκτυα αισθητήρων και RFid, και τρό

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις