Λειτουργικά Συστήματα - Open Courses (INF101-OC)

Προβολή Άσκησης

Ενότητα 10: Προγραμματισμός UNIX

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 10 βαθμοί) 

Τι προσφέρουν οι ουρές μηνυμάτων που δεν το προσφέρουν οι αγωγοί;

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Τι πρέπει να γίνει πριν χρησιμοποιήσουμε μια μεταβλητή συνθήκης στη βιβλιοθήκη pthreads;

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 10 βαθμοί) 

Πώς διακρίνεται το παιδί από το γονέα μετά την κλήση της fork();