Βαθμοι στη Μη Παραμετρική Στατιστική (εξεταστική Σεπτεμβρίου 2015)
- Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2015 -

Σας ανακοινώνουμε ότι οι βαθμοί του μαθήματος Μη Παραμετρική Στατιστική της εξεταστικής περιοδου

Σεπτεμβρίου 2015 έχουν αναρτηθεί στο eclass.

 

Ιωάννης Βρόντος