ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ

Diamantis Panagiotis

Περιγραφή
Το μάθημα Χρηματοδοτική Διοίκηση 2, επιχερεί μία εστιασμένη προσέγγιση σε θέματα Χρηματοοικονομικού Πογραμματισμού, επιλογής Κεφαλαίων και Μορφών Χρηματοδότησης στις σύγχρονες επιχειρήσεις.
Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Οι σπουδαστές θα πρέπει να εξοικιωθούν με την σπουδαιότητα της επιλογής Κεφαλαίων (Κεφαλαική Διάρθρωση) και της Διάρθρωσης Κόστους (Ανάλυση Μόχλευσης) αφού οι δύο αυτές παραμέτροι επηρέαζουν τα Κέρδη των Επιχειρήσεων και τα αναμενόμενα μερίσματα για τους μετόχους (Μερισματική Πολιτική). Στη συνέχεια ο σπουδαστής θα γνωρίσει τις τεχνικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις προκειμένου τον προγραμματισμό των Χρηματοδοτικών τους Αναγκών μέσα από τη κατάρτιση των προβλεπόμενων Χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων, αναλύοντας παράλληλα και τις βασικότερες στρατηγικές διαχείρισης του Κεφαλαίου Κίνησης. Εχοντας αποκτήσει μία ολοκληρωμένη εικόνα των βασικών εννοιών Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας της επιχείρησης, οι σπουδαστές θα ασχοληθούν με εναλλκτικά χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Leasing και το Factoring, τα οποία εξετάζονται σε σχέση με τις κλασσικές μορφές χρηματοδότησης μέσω Δανειακών Συμβάσεων.

Ημερολόγιο