ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)

MANIATIS PARASHOS

Περιγραφή

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)

 

  • Κωδικός αριθμός του μαθήματος

2608

  • Τύπος του μαθήματος (ευρύτερης επιλογής)

Επιλογή Κατεύθυνσης

  • Έτος σπουδών (εάν εφαρμόζεται)

Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

  • Εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος

6

  • Αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS

6

  • Όνομα του διδάσκοντος

Π. Μανιάτης, Επίκουρος Καθηγητής

  • Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Σφαιρική γνώση του διδασκομένου πεδίου με ευρύτητα πρακτικών και υπολογιστικών εφαρμογών

 

• Τρόπος παράδοσης (πρόσωπο με πρόσωπο)

Διδασκαλία στην τάξη

 

Σκοπός: Το μάθημα στοχεύει στην κατάρτιση των συμμετεχόντων στη διεύρυνση των γνώσεων και της εμπειρίας σε σύγχρονες και εξειδικευμένες εφαρμογές logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας. Εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε θέματα εξελικτικής πορείας των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας σε σχέση με την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου, κινητού επιχειρείν και ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Το μάθημα επικεντρώνεται σε παρουσίαση εφαρμογών της πληροφορικής και των

Περισσότερα  

Ενότητες

ΠΡΩΤΗ  ΒΔΟΜΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΤΡΙΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΕΚΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΕΒΔΟΜΗ  ΒΔΟΜΑΔΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΟΓΔΟΗ  ΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΕΝΝΑΤΗ  ΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΔΕΚΑΤ Η ΒΔΟΜΑΔΑ

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΝΔΕΚΑΤΗ  ΒΔΟΜΑΔΑ

ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔΩΔΕΚΑΤΗ  ΒΔΟΜΑΔΑ

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ  LOGISTICS

ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

H ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

H ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις